කලපු මාලු හා මුහුදු මාලු මිරිදියට (Fresh water) හූරුකිරිම

ගොඩක් දෙනෙක්ගෙ ඉල්ලිම මත ලියන්න හිතුනා වචනෙ වැරදි උනත් හැමොම කියන විදිහට කලපු මාලු සීසන් කරන්නෙ කොහොමද? ඒක හැමොටම ගැටලුවක්. කලපු මාලුවෙක්ට මිරිදිය ජලයෙ ...